A 100% Napelem pályázat elkészítése során csatolandó mellékletek listája

A 100% Napelem pályázat elkészítése során csatolandó mellékletek listája

RRF-6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

 • A pályázati adatlapon megjelölt megvalósítási helyszín címére állandó jelleggel bejelentett gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata.
 • A pályázati adatlapon megadott Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum (adóigazolvány, illetve annak hiányában az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás) másolata.
 • Amennyiben a beruházással érintett ingatlan tulajdonosai között nyugdíjas is található, abban az esetben a jövedelemnek minősülő nyugdíj összegének alátámasztása érdekében benyújtandó: a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2020. évről szóló tájékoztatója, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján. Azon tulajdonostárs esetén, amely személy 2020. évben a nyugdíjon túl egyéb jövedelemben is részesült, ezen dokumentum benyújtása nem szükséges.
 • A pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére szóló bankszámlakivonat / banki igazolás / bankszámlaszerződés.
 • A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő).
 • Amennyiben a beruházással érintett ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képezi, abban az esetben becsatolandó a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás, illetve amennyiben rendelkezésre áll a kapcsolódó megosztási vázrajz is.
 • A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával.
 • A Pályázó döntése alapján az alábbi két dokumentum egyike:

 az ingatlan valamennyi tulajdonosa esetén külön-külön a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított, 2020. évre vonatkozó jövedelemigazolás27; VAGY

 az ingatlan valamennyi tulajdonosa által külön-külön kiállított, és teljes bizonyító erejű magánokirati formában (2 tanú jelenlétében) aláírt 4.a számú melléklet szerinti meghatalmazást az adóazonosító jelének kezeléséről és arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megossza a Lebonyolító szervvel a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információkat.

 • A beruházás által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat benyújtását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi teljes villamosenergia fogyasztási számla másolata.
 • Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), abban az esetben a saját fogyasztás mértékének igazolása érdekében – kizárólag napelemes rendszer megvalósítása esetén is – benyújtandó a beruházás megvalósítását megelőző állapotára vonatkozó, jelen Felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvány.
 •  A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben:

 a Pályázó személy a beruházással érintett ingatlannak nem 100%-ban (1/1 tulajdoni hányadban) tulajdonosa, abban az esetben minden tulajdonjoggal bíró személy vonatkozásában,

 a beruházással érintett ingatlan haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, abban az esetben minden érintett jogosult személy vonatkozásában,

 a beruházással érintett ingatlan maximum 6 lakásos lakóközösség (társasház, lakásszövetkezet) részét képezi, abban az esetben a tulajdonosok többsége (minimum 51 % hozzájárulása) vonatkozásában,

 a beruházással érintett ingatlan nem osztatlan közös tulajdon részét képező ikerház, abban az esetben a kapcsolódó épületek tulajdonosai vonatkozásában, amennyiben az jelen pályázati felhívás egyéb pontja alapján szükséges.

 •  Amennyiben a Pályázó cselekvőképtelen természetes személy (magánszemély), abban az esetben benyújtandó a gyámhatósági vagy bírósági határozat a gyám/gondnok kirendeléséről.
 • A Pályázó teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy (magánszemély) esetén benyújtandó a 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat, továbbá a gondnok képviseleti jogosultságának igazolására irányuló dokumentum.
 • Amennyiben a pályázat fűtéskorszerűsítést tartalmazó műszaki megoldásra irányul, vagyis a 2.1.2 pontban részletezett műszaki tartalom választása esetén a beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt, hitelesített (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazó energetikai tanúsítvány teljes terjedelemben.
 • A megvalósítás helyszínét képező ingatlan jelen pályázat keretében felújításra kerülő fő elemeiről készített (beruházást megelőző állapotát tükröző) fotódokumentáció.
 • A kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, a szerződő felek által aláírt, a 6. számú melléklet szerinti sablon alapján elkészített Vállalkozási szerződés(ek).
 • Az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (szerződés(ek)/megállapodás(ok).